Aculco executa a València el projecte “Intersocial”, amb una dotació de 7.591,30€ euros, subvencionat per la DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.

En 2022 Aculco ha implementat a València aquest projecte gràcies a les subvencions nominatives a entitats del tercer sector d’acció social per al desenvolupament de programes o projectes en matèria de diversitat per a la igualtat de tracte, la no discriminació i la prevenció de delictes d’odi.

Els objectius del projecte han sigut:

 1. Proporcionar un primer acolliment social i institucional a la població migrant resident a València, a través de l’orientació, informació, assessorament, mediació, creació de xarxes i derivació, si escau, a recursos normalitzats.
 2. Promoure el valor de la interculturalitat divulgant l’aportació positiva a la nostra societat de les persones migrants.

En tals sentits, s’han realitzat les següents activitats:

 • Atenció primària i intervenció social.
 • Grup de mediació intercultural.
 • Divulgació positiva de la migració amb activitats interculturals.
 • Xarrada d’estrangeria.
 • Bretxa digital.
 • Treball en xarxa i trobada entre entitats socials per la diversitat, la interculturalitat i la tolerància.

El projecte ha aconseguit resultats molt positius. Les persones beneficiàries del projecte han adquirit recursos socials i ampliat les seues xarxes per a la participació social i comunitària, establint noves relacions de suport. També hem abastat a un número significatiu de població en general aportant-los informació objectiva i verídica sobre els avantatges que té la interculturalitat per a la societat i les aportacions socials i econòmiques que ofereix la població migrada.

Amb tot això, el projecte ha generat un impacte significatiu en la població, que ha enfortit la pau social i la interculturalidad constructiva a la província de València. Un dels fins que persegueix Aculco i que aconseguim amb aquest tipus de projectes és la cohesió social, que genera llaços productius entre la població migrant i l’autòctona.

Des de Aculco volem transmetre el nostre més sincer agraïment a la Diputació de València, que gràcies al seu suport podem dur a terme aquests projectes tan necessaris hui dia per al desenvolupament d’una societat justa i solidària, i per a l’avanç econòmic i social.


_____

Aculco ejecuta en Valencia el proyecto “Intersocial”, con una dotación de 7.591,30€ euros, subvencionado por la DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.

En 2022 Aculco ha implementado en Valencia este proyecto gracias a las subvenciones nominativas a entidades del tercer sector de acción social para el desarrollo de programas o proyectos en materia de diversidad para la igualdad de trato, la no discriminación y la prevención de delitos de odio.

Los objetivos del proyecto han sido:

 1. Proporcionar una primera acogida social e institucional a la población migrante residente en Valencia, a través de la orientación, información, asesoramiento, mediación, creación de redes y derivación, si procede, a recursos normalizados.
 2. Promover el valor de la interculturalidad divulgando la aportación positiva a nuestra sociedad de las personas migrantes.

En tales sentidos, se han realizado las siguientes actividades:

 • Atención primaria e intervención social.
 • Grupo de mediación intercultural.
 • Divulgación positiva de la migración con actividades interculturales.
 • Charla de extranjería.
 • Brecha digital.
 • Trabajo en red y encuentro entre entidades sociales por la diversidad, la interculturalidad y la tolerancia.

El proyecto ha alcanzado resultados muy positivos. Las personas beneficiarias del proyecto han adquirido recursos sociales y ampliado sus redes para la participación social y comunitaria, estableciendo nuevas relaciones de apoyo. También hemos abarcado a un número significativo de población en general aportándoles información objetiva y verídica sobre las ventajas que tiene la interculturalidad para la sociedad y los aportes sociales y económicos que ofrece la población migrada.

Con todo ello, el proyecto ha generado un impacto significativo en la población, que ha fortalecido la paz social y la interculturalidad constructiva en la provincia de Valencia. Uno de los fines que persigue Aculco y que alcanzamos con este tipo de proyectos es la cohesión social, que genera lazos productivos entre la población migrante y la autóctona.

Desde Aculco queremos transmitir nuestro más sincero agradecimiento a la Diputació de València, que gracias a su apoyo podemos llevar a cabo estos proyectos tan necesarios hoy día para el desarrollo de una sociedad justa y solidaria, y para el avance económico y social.

Menú