Projecte COMPTE AMB MI.

Subvenciona: Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

Des de 2005 Aculco forma part del teixit associatiu de la Ciutat d’Alacant, desenvolupant activitats per a la integració social i la participació ciutadana, entre d’altres. En aquest sentit, treballem en xarxa i estreta col·laboració amb les institucions públiques i les entitats no lucratives en nom d’un fi comú: afavorir la implicació activa de la població cap a una societat més justa i compromesa. En 2017, la Generalitat Valenciana, per mitjà de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, manté el seu suport a Aculco a través del projecte “COMPTE AMB MI”, els objectius es resumeixen en:

  1. Fomentar la cooperació i el treball en xarxa entre les entitats socials de la ciutat d’Alacant.
  2. Facilitar la consolidació de noves associacions i millorar el funcionament de les associacions existents.
  3. Afavorir l’accés i l’ús de les tecnologies d’informació i comunicació entre la població en risc o situació d’exclusió social i digital.

A través d’aquest projecte, Aculco ha desenvolupat un servei d’assessorament especialitzat en gestió d’ONG, un directori interactiu d’entitats socials i un taller d’alfabetització informàtica.

Des Aculco, agraïm el suport tant de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, com per part de totes les entitats que han col·laborat, així de totes les persones que han participat i que d’alguna manera ho segueixen fent. I volem renovar el nostre compromís amb totes elles i amb la ciutadania en general cap a una societat més justa, solidària i cohesionada.

+++

Proyecto CUENTA CONMIGO.

Subvenciona: Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación.

Desde 2005 Aculco forma parte del tejido asociativo de la Ciudad de Alicante, desarrollando actividades para la integración social y la participación ciudadana, entre otras. En este sentido, trabajamos en red y estrecha colaboración con las instituciones públicas y las entidades no lucrativas en aras de un fin común: favorecer la implicación activa de la población hacia una sociedad más justa y comprometida. En 2017, la Generalitat Valenciana, mediante de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, mantiene su apoyo a Aculco a través del proyecto “CUENTA CONMIGO”, cuyos objetivos se resumen en:

  1. Fomentar la cooperación y el trabajo en red entre las entidades sociales de la ciudad de Alicante.
  2. Facilitar la consolidación de nuevas asociaciones y mejorar el funcionamiento de las asociaciones existentes.
  3. Favorecer el acceso y el uso de las tecnologías de información y comunicación entre la población en riesgo o situación de exclusión social y digital.

A través de este proyecto, Aculco ha desarrollado un servicio de asesoramiento especializado en gestión de ONGs, un directorio interactivo de entidades sociales y un taller de alfabetización informática.

Desde Aculco, agradecemos el apoyo tanto de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, como por parte de todas las entidades que han colaborado, así de todas las personas que han participado y que de algún modo lo siguen haciendo. Y queremos renovar nuestro compromiso con todas ellas y con la ciudadanía en general hacia una sociedad más justa, solidaria y cohesionada.

Menú